LIFE Brine-Mining Działania

Struktura projektu zapewnia jego pomyślną realizację. Poniżej przedstawiono zaplanowane główne działania projektu wraz z ich krótkim opisem.

A. Działania przygotowawcze
DZIAŁANIE A.1: Planowanie

Zadanie obejmuje procedurę przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających sprawną realizację podstawowych działań wdrożeniowych. Dodatkowo planuje się opracowanie „Strategii gospodarki o obiegu zamkniętym” dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

B. Działania wdrożeniowe
DZIAŁANIE B.1: Projektowanie, budowa i instalowanie innowacyjnego systemu demonstracyjnego do obróbki solanek kopalnianych

Celem tego działania jest przygotowanie rysunków technicznych niezbędnych do wytworzenia prototypu instalacji LIFE BRINE-MINING oraz zamówienie, produkcja i zakup niektórych prototypowych elementów instalacji. Zaprojektowany prototypowy system zostanie złożony i uruchomiony w kopalni węgla kamiennego w Polsce.

DZIAŁANIE B.2: Uruchomienie i optymalizacja prototypowego systemu LIFE BRINE-MINING

Jednym z celów działania B.2 jest 12-miesięczna praca prototypowej instalacji i wytwarzania produktu końcowego – soli warzonej oraz wody o dużej czystości, umożliwiającej ich wykorzystanie rynkowe. W zadaniu tym prototypowa instalacja zostanie zoptymalizowana, a pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie jej obsługi i konserwacji. W ostatnim etapie zostanie opracowana szczegółowa instrukcja obsługi instalacji.

DZIAŁANIE B.3: Zdolność do powielania i odtworzenia projektu

Celem tego działania jest odtworzenie i przeniesienie wyników projektu. W tym celu prototyp instalacji zostanie przetestowany w co najmniej dwóch innych miejscach o charakterze przemysłowym. Dodatkowo, w celu umożliwienia kontynuacji zadań realizowanych w ramach projektu, zostaną przeprowadzone działania na rzecz szerszego wdrożenia wyników projektu. W związku z tym, obiecujące rynki będą rozpatrywane jako potencjalne miejsca do wdrożenia wyników projektu w krajach spoza Europy.

DZIAŁANIE B.4: Biznesplan oraz analiza rynku

Działanie B.4 obejmuje przygotowanie biznesplanu dla górnictwa węgla kamiennego w oparciu o wyniki uzyskane z instalacji demonstracyjnej projektu, a także przygotowanie kolejnego biznesplanu dla dwóch innych zidentyfikowanych rynków. Ponadto sporządzone zostanie memorandum inwestycyjne. Planowane jest utworzenie spółki celowej (spółki specjalnego przeznaczenia) lub umowy ramowej jako narzędzia do komercjalizacji wyników projektu.

DZIAŁANIE B.5: Wykorzystanie wyników projektu w praktyce – Opracowanie planu gospodarki o obiegu zamkniętym dla górnictwa węgla kamiennego

Zadanie to obejmuje wszystkie działania niezbędne do zniesienia barier utrudniających szerokie wdrożenie proponowanej koncepcji, która pozwala na wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym do górnictwa węgla kamiennego w Polsce. W celu wspierania inwestycji w górnictwie węgla kamiennego niezbędne informacje na temat zrównoważonego rozwoju zostaną dostarczone odpowiednim zainteresowanym stronom (potencjalnym odbiorcom technologii).

C. Monitorowanie wpływu działań projektu
DZIAŁANIE C.1: Protokół Kontroli oraz monitorowanie stanu obecnego

W celu określenia postępu oraz wpływu wdrożenia proponowanej koncepcji w obszarze środowiskowym i społeczno-ekonomicznym zostanie opracowany raport, umożliwiający monitorowanie wyników projektu, jak i uzyskanie jasnego i reprezentatywnego obrazu aktualnej sytuacji i uwarunkowań (stan obecny).

DZIAŁANIE C.2: Monitorowanie wydajności procesu

Głównym celem działania C.2 jest ocena wydajności zastosowanego systemu LIFE BRINE-MINING.

DZIAŁANIE C.3: Monitorowanie wpływu projektu na środowisko – analiza cyklu życia (LCA) opracowanej technologii

Głównym celem tego działania jest ocena i porównanie wyników działań wdrożeniowych z sytuacją początkową, celami projektu oraz oczekiwanymi rezultatami. W tym celu zostanie przeprowadzona analiza cyklu życia (LCA), zapewniająca wsparcie decyzyjne dla zrównoważonego rozwoju systemu BRINE-MINING.

DZIAŁANIE C.4: Monitorowanie wpływu społeczno-gospodarczego projektu

Głównym celem tego działania jest regularne monitorowanie i ocena społeczno-gospodarczych skutków projektu. Przeprowadzona zostanie społeczna analiza cyklu życia (S-LCA). W tym aspekcie ocenie zostanie poddana opracowana w wyniku realizacji projektu technologia oraz powstające produkty.

D. Świadomość społeczna i rozpowszechnianie wyników projektu
DZIAŁANIE D.1: Działania informacyjne oraz podnoszące świadomość

Działania obejmują podnoszenie świadomości wpływu zrzucania ścieków kopalnianych na środowisko, a także rozpowszechnianie wyników projektu oraz jego innowacyjnego podejścia w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Odbiorcami docelowymi działań informacyjnych są konsorcja projektów Unii Europejskiej finansowane w ramach programu LIFE, władze publiczne, decydenci, firmy zajmujące się oczyszczaniem ścieków o dużym zasoleniu, uniwersytety i instytuty badawcze oraz opinia publiczna. W ramach działania D. 1. zostaną opracowane niezbędne materiały informacyjne dotyczące celów projektu i jego głównych ustaleń. Ponadto wyniki projektu zostaną rozpowszechnione wśród społeczności międzynarodowej, zwłaszcza w krajach, które zajmują się wydobyciem węgla.

DZIAŁANIE D.2: Działania upowszechniające

Działania skupiają się na upowszechnianiu wyników i rezultatów projektu wśród wyspecjalizowanych odbiorców i decydentów. Podjęte zadania będą skoncentrowane głównie na kwestiach technicznych lub gospodarczych. Oczekuje się, że rozpowszechnianie rezultatów projektu wpłynie na ich wdrożenie wśród potencjalnych odbiorców opracowanej technologii.

E. Zarządzanie projektem
Projekt zarządzany jest przez koordynatora projektu (NTUA) w ścisłej współpracy ze wszystkimi partnerami konsorcjum. W ramach zarządzania projektem powołane zostaną komitety zarządzające i sterujące, w celu osiągnięcia:

  • (i) terminowej i skutecznej koordynacji działań w ramach projektu,
  • (ii) zarządzania finansowego i technicznego projektem,
  • (iii) regularnej sprawozdawczości dla EC dotyczącej postępu technicznego i finansowego projektu.

Ponadto, w ramach działań związanych z zarządzaniem, zostanie przeprowadzone monitorowanie i ocena postępów oraz wyników projektu.