LIFE BRINE-PRIMING Cele

Projekt ma na celu ułatwienie wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej i pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, umożliwiając przemysłowi górniczemu poprawę wydajności gospodarowania słonymi wodami kopalnianymi w sposób zapewniający opłacalność, zasobooszczędność i zgodność z prawem. Zostanie to osiągnięte poprzez rozwój i zastosowanie u źródła ekonomicznie opłacalnego, innowacyjnego systemu eliminacji i pełnego odzyskiwania zasobów zawartych w zasolonych wodach pochodzących z sektora górniczego. System będzie w stanie oczyszczać i bezpośrednio odzyskiwać produkty końcowe (minerały / sole i wodę) o wysokiej jakości i czystości. W trakcie realizacji projektu zaangażowani zostaną odbiorcy odzyskanych materiałów w celu zapewnienia, że produkty końcowe spełnią wymagania rynku i że odzyskane materiały zostaną wykorzystane. Projekt będzie realizowany w Polsce.

Specific objectives are to:

Cele 1

- Redukcja wypływu słonych wód pochodzących z kopalń, które w przeciwnym razie zostałyby odprowadzone do wód powierzchniowych. Tym samym osiągnięcie celu przyczyni się do realizacji celów Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych polityk ochrony środowiska wodnego

Cele 2

- Ustanowienie łańcucha wartości dla minerałów pochodzących z zasolonych wód kopalnianych

Cele 3

- Zademonstrowanie nowego, ekonomicznego i odpowiedniego dla przemysłu rozwiązania w zakresie odzyskiwania materiałów z zasolonych wód kopalnianych

Cele 4

- Zminimalizowanie stałego produktu ubocznego i jego późniejszej potrzeby składowania

Cele 5

- Zmniejszenie zużycia energii o 50% w porównaniu z obecną najlepszą praktyką

Cele 6

- Podpisanie 1 umowy handlowej/protokołu uzgodnień na wdrożenie na skalę przemysłową

Cele 7

- Replikacja i transfer wyników projektu w dwóch sektorach przemysłu

Cele 8

- Ustanowienie spółki typu spin-off do komercyjnego wykorzystania wyników projektu

Cele 9

- Podniesienie świadomości i rozpowszechnianie wyników projektu poprzez zorganizowane wizyty w terenie

Cele 10

- Zwiększenie skali i dostarczenie innowacyjnej technologii, która została opracowana w ramach projektu SOL-BRINE (LIFE09 ENV / GR / 000299) na rynek