LIFE BRINE-PRIMING Cele

Projekt ma na celu ułatwienie wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej i pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, umożliwiając przemysłowi górniczemu poprawę wydajności gospodarowania słonymi wodami kopalnianymi w sposób zapewniający opłacalność, zasobooszczędność i zgodność z prawem. Zostanie to osiągnięte poprzez rozwój i zastosowanie u źródła ekonomicznie opłacalnego, innowacyjnego systemu eliminacji i pełnego odzyskiwania zasobów zawartych w zasolonych wodach pochodzących z sektora górniczego. System będzie w stanie oczyszczać i bezpośrednio odzyskiwać produkty końcowe (minerały / sole i wodę) o wysokiej jakości i czystości. W trakcie realizacji projektu zaangażowani zostaną odbiorcy odzyskanych materiałów w celu zapewnienia, że produkty końcowe spełnią wymagania rynku i że odzyskane materiały zostaną wykorzystane. Projekt będzie realizowany w Polsce.

Cele szczegółowe:

 • Cele 1 – Redukcja wypływu słonych wód pochodzących z kopalń, które w przeciwnym razie zostałyby odprowadzone do wód powierzchniowych. Tym samym osiągnięcie celu przyczyni się do realizacji celów Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych polityk ochrony środowiska wodnego
 • Cele 2 – Ustanowienie łańcucha wartości dla minerałów pochodzących z zasolonych wód kopalnianych
 • Cele 3 –  Zademonstrowanie nowego, ekonomicznego i odpowiedniego dla przemysłu rozwiązania w zakresie odzyskiwania materiałów z zasolonych wód kopalnianych
 • Cele 4 – Zminimalizowanie stałego produktu ubocznego i jego późniejszej potrzeby składowania
 • Cele 5 – Podpisanie 1 umowy handlowej/protokołu uzgodnień na wdrożenie na skalę przemysłową
 • Cele 6 – Replikacja i transfer wyników projektu w dwóch sektorach przemysłu
 • Cele 7 – Ustanowienie spółki typu spin-off do komercyjnego wykorzystania wyników projektu
 • Cele 8 – Podniesienie świadomości i rozpowszechnianie wyników projektu poprzez zorganizowane wizyty w terenie
 • Cele 9 – Zwiększenie skali i dostarczenie innowacyjnej technologii, która została opracowana w ramach projektu SOL-BRINE (LIFE09 ENV / GR / 000299) na rynek
 • Cele 10 – Ponowne wykorzystanie wody
 • Cele 11 – Odzyskiwanie zasobów znajdujących się w zasolonych wodach kopalnianych
 • Cele 12 – Wytwarzanie produktów końcowych (soli, wody) do dalszego wykorzystania
 • Cele 13 – Wprowadzenie innowacyjnej technologii gospodarowania zasolonymi wodami kopalnianymi w górnictwie węgla kamiennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • Cele 14 – Opracowanie planu gospodarki o obiegu zamkniętym dla sektora górnictwa węgla kamiennego