LIFE Brine-Mining Acties

Het project wordt zo gestructureerd om succesvolle implantatie te garanderen. De voorbereidende acties van het project en de bijbehorende beschrijvingen worden hieronder weergegeven.

A. Acties
ACTIE A.1: Technische Planning

Deze actie gaat over het voorbereiden van de nodige documenten voor de implementatie van kernactiviteiten. Ook uitwerking van een circulaire economie strategie voor de kolenmijnsector zal in Polen plaatsvinden.

B. Implementatie acties
ACTIE B.1: Engineering, bouw en installatie van het vernieuwende demonstratie systeem voor de behandeling van afvalwater afkomstig van kolenmijnen.

De doelstellingen van deze actie zijn nodig voor de voorbereiding van de definitieve technische tekeningen voor de productie van het LIFE BRINE-MINING prototype en voor het bestellen, produceren en kopen van systeemonderdelen. Het prototype zal worden geassembleerd en geïnstalleerd in kolenmijnfaciliteiten in Polen.

ACTIE B.2: Bediening en optimalisatie van het LIFE BRINE-MINING prototype

Een van de doelen van actie B.2 is een 12 maanden durende werking van het prototype en de productie van ‘final dry salt’ en schoon water met hoogwaardige kenmerken die de exploitatie mogelijk maken. Het systeem wordt geoptimaliseerd en mensen worden getraind om het systeem te kunnen bedienen en onderhouden. Uiteindelijk wordt er ook een handleiding voor de bediening van het prototype opgesteld.

ACTIE B.3: Reproduceerbaarheid en overdraagbaarheid van het project

Het doel van deze actie is om projectresultaten van het project te repliceren en over te dragen. Het prototype voor dit doel zal worden getest op minstens twee andere demonstratie locaties. Ook zullen er geografische uitbreidingsactiviteiten plaatsvinden om de voortzetting van projectactiviteiten te faciliteren. Uiteindelijk worden er veelbelovende markten overwogen en benaderd voor de reproduceerbaarheid en overdraagbaarheid van projectresultaten buiten Europa.

ACTIE B.4: Bedrijfsplan en exploitatie

Deze actie omvat de voorbereiding van een bedrijfsplan voor de kolenmijnsector gebaseerd op resultaten van de demonstraties van het project en de voorbereiding van een ander bedrijfsplan voor twee replicatiemarkten. Ook wordt er een investeringsmemorandum voorbereid, terwijl er een Special Purpose Vehicle of een kaderovereenkomst zal worden opgesteld om als voertuig voor de commercialisatie van projectresultaten te dienen.

ACTIE B.5 Het in praktijk brengen van project resultaten – Ontwikkeling van het circulaire economieplan voor de kolenmijnsector

Deze actie omvat de plannen die nodig zijn om barrières die de implementatie van het voorgestelde concept belemmeren op te heffen. Hierdoor wordt er een succesvolle overgang mogelijk gemaakt naar een circulaire economie in de kolenmijnsector van Polen. Om investeringen te bevorderen wordt er relevante informatie over milieuduurzaamheid aan belanghebbenden geleverd.

C. Monitoring van projectacties effecten
ACTIE C.1: Monitoring Protocol en Baseline monitoring

Op milieu- en sociaaleconomisch niveau zal een monitoringsprotocol worden opgesteld om de voortgang en invloed van de implementatie te bepalen. Het is gericht op controle van projectresultaten en om een representatief beeld te krijgen van de huidige situatie (baseline).

ACTIE C.2: Monitoring van proces prestaties

Het doel van deze actie is om de prestaties van het LIFE BRINE-MINING-systeem te evalueren.

ACTIE C.3: Monitoring van milieueffecten van het project – Levenscyclusanalyse (LCA) van het demonstratiesysteem

Het hoofddoel van deze actie is het evalueren van resultaten afkomstig van implementatieactiviteiten en die vergelijken met de beginsituatie, doelstellingen en verwachte resultaten. Een levenscyclusanalyse (LCA) zal worden uitgevoerd voor dit doel, die ook helpt bij het maken van een keuze voor de duurzame ontwikkeling van het BRINE-MINING-systeem.

ACTIE C.4: Monitoring van sociaaleconomische effecten van het project

De algemene doelstelling van deze actie is het regelmatig monitoren en evalueren van sociaaleconomische effecten van het project. Een sociale levenscyclusanalyse (S-LCA) zal worden uitgevoerd om de sociale aspecten van producten en processen te beoordelen. Dit gebeurt met actuele en potentiele van zowel positieve en negatieve effecten tijdens de levenscyclus.

D. Bewustwording en verspreiding van resultaten
ACTIE D.1: Voorlichtings- en bewustmakingsactiviteiten

Deze actie omvat de verspreiding van project resultaten en de vergroting van het bewustzijn met betrekking tot milieueffecten van het lozen van afvalwater afkomstig van kolenmijnactiviteiten, evenals de innovatie aanpak van de circulaire economie van het project. De doelgroep is het grote publiek, EU- projectenconsortia die worden gefinancierd in het kader van het LIFE-programma, overheden, beleidsmakers, zoutwaterzuiveringsbedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten. De nodige verspreidingstools en informatiemateriaal met betrekking tot de projectdoelstellingen en belangrijkste bevindingen zullen worden ontwikkeld. Ook zal de verspreiding van projectresultaten in de internationale gemeenschap plaatsvinden en vooral naar andere landen die kool produceren.

ACTIE D.2: Technische verspreidingsactiviteiten

De activiteiten van deze actie zijn gericht op verspreiding van project resultaten en uitkomsten onder gespecialiseerde doelgroepen en beleidsmakers. De activiteiten zijn daarom meer gericht op technische- en/of beleidskwesties. Er wordt verwacht dat de verspreiding van projectresultaten bij deze groep van belanghebbenden, de replicatie en exploitatie van deze resultaten zullen worden bevorderd.

E. Projectmanagement
Het management van het project wordt uitgevoerd door de projectcoördinator (NTUA) in samenwerking met alle consortiumpartners. Een management en stuurcomités zullen worden opgericht voor het behalen van (i) tijdige en doeltreffende coördinatie van projectacties, (ii) het financiële en technische management van het project en (iii) de regelmatige rapportage aan de Europese Commissie over de technische en financiële vooruitgang van het project. Binnen deze actie zullen ook de voortgang en prestatie worden gecontroleerd en geëvalueerd.