Δράσεις LIFE Brine-Mining

To έργο είναι δομημένο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής υλοποίηση του. Ακολουθεί παρουσίαση των δράσεων και περιγραφή κάθε μίας εξ αυτών.

Α. Προπαρασκευαστικές δράσεις
Δράση Α.1: Τεχνικός σχεδιασμός

Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη διαδικασία προετοιμασίας όλων των απαραίτητων εγγράφων για την ομαλή διεκπεραίωση των δράσεων υλοποίησης. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη της Στρατηγικής Κυκλικής Οικονομίας για τον τομέα εξόρυξης άνθρακα στην Πολωνία.

Β. Δράσεις Υλοποίησης
Δράση Β.1: Μηχανικός σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος (demo) για την επεξεργασία λυμάτων προερχόμενων από ανθρακωρυχεία.

Σκοποί αυτής της δράσης είναι η προετοιμασία των τελικών μηχανολογικών σχεδίων για την κατασκευή του πρωτότυπου συστήματος LIFE BRINE-MINING και η παραγγελία, κατασκευή και αγορά των επιμέρους τμημάτων του συστήματος. Επίσης, το σύστημα θα συναρμολογηθεί και θα τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις του πολωνικού ανθρακωρυχείου.

Δράση Β.2: Λειτουργία και βελτιστοποίηση του πρωτότυπου συστήματος  LIFE BRINE-MINING

Οι στόχοι της δράσης Β.2 είναι η δωδεκάμηνη λειτουργία του πρωτότυπου συστήματος και η παραγωγή “τελικού ξηρού άλατος” και καθαρού νερού με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευσή τους. Το πρωτότυπο σύστημα θα βελτιστοποιηθεί και επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση προσωπικού για την λειτουργία και διατήρησή του. Τέλος, στόχος της δράσης αυτής είναι η δημιουργία ενός λεπτομερούς εγχειριδίου λειτουργίας του συστήματος.

Δράση Β.3: Αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου

Στόχος αυτής της Δράσης είναι η αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου. Για το σκοπό αυτό, το πρωτότυπο σύστημα θα δοκιμαστεί σε τουλάχιστον δύο επιπλέον εγκαταστάσεις επίδειξης. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων του έργου, θα πραγματοποιηθούν ενέργειες γεωγραφικής επέκτασης. Τέλος, θα γίνει έρευνα για να εντοπιστούν υποσχόμενες αγορές οι οποίες στη συνέχεια θα προσεγγιστούν με στόχο την αναπαραγωγή και την μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου και εκτός Ευρώπης.

Δράση Β.4: Επιχειρηματικό σχέδιο και εμπορική εκμετάλλευση

Η Δράση Β.4 περιλαμβάνει την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου σχετικά με τον τομέα της εξόρυξης άνθρακα που θα βασίζεται στα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες επίδειξης του έργου. Επιπλέον, θα συνταχθεί επιχειρηματικό σχέδιο για δύο περιπτώσεις αγορών για τις οποίες προβλέπεται αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, θα καταρτιστεί επενδυτικό μνημόνιο, ενώ θα δημιουργηθεί μια συμφωνία-πλαίσιο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως όχημα για την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.

Δράση Β.5: Θέτοντας τα αποτελέσματα του έργου σε εφαρμογή – Ανάπτυξη του Σχέδιου Κυκλικής Οικονομίας για τον τομέα της εξόρυξης άνθρακα

Η δράση αυτή περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άρση των φραγμών που παρεμποδίζουν την ευρεία εφαρμογή της προτεινόμενης εφαρμογής, η οποία επιτρέπει την επιτυχή μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία στον τομέα της εξόρυξης άνθρακα στην Πολωνία. Για την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της εξόρυξης άνθρακα, θα δοθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στους σχετικούς ενδιαφερόμενους.

Γ. Παρακολούθηση του αντίκτυπου των δράσεων του έργου
Δράση Γ.1: Πρωτόκολλο παρακολούθησης και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόοδος και ο αντίκτυπος της προτεινόμενης εφαρμογής, σε περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, θα εκπονηθεί ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης με στόχο την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και την απόκτηση σαφούς και αντιπροσωπευτικής εικόνας της υφιστάμενης κατάστασης.

Δράση Γ.2: Παρακολούθηση της απόδοσης της διεργασίας

Ο κύριος στόχος της Δράσης C.2 είναι η αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος LIFE BRINE-MINING.

Δράση Γ.3: Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του έργου – Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) του συστήματος επίδειξης

 Ο βασικός στόχος της δράσης αυτής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εφαρμοσμένων δράσεων συγκριτικά με την πρωταρχική κατάσταση, όπως και η αξιολόγηση των σκοπών και αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Για αυτό το σκοπό θα διενεργηθεί Life Cycle Assessment (LCA), παρέχοντας στήριξη για τις αποφάσεις σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος.

Δράση Γ.4: Παρακολούθηση κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου του έργου

Η Δράση αυτή αποσκοπεί στη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου του έργου. Θα διεξαχθεί Κοινωνική Ανάλυση Κύκλου Ζωής με σκοπό την αξιολόγηση των κοινωνικών πτυχών των παραγόμενων προϊόντων και της διεργασίας, καθώς και ο πιθανός θετικός ή αρνητικός αντίκτυπος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής.

Δ. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου
Δράση Δ.1: Δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης αποβλήτων προερχόμενων από δραστηριότητες εξόρυξης άνθρακα, καθώς και την καινοτόμο προσέγγιση του έργου στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Το κοινό στο οποίο στοχεύει η Δράση είναι το ευρύ κοινό, κοινοπραξίες έργων της ΕΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, δημόσιες αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, εταιρίες επεξεργασίας αλατούχων λυμάτων, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Επίσης, θα αναπτυχθούν τα απαραίτητα εργαλεία διάδοσης καθώς και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τους στόχους του έργου και τα κύρια αποτελέσματά του. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στη διεθνή κοινότητα, ιδίως σε άλλες χώρες με έντονη τη δραστηριότητα εξόρυξης άνθρακα.

Δράση Δ.2: Δραστηριότητες τεχνικής διάδοσης

Οι δραστηριότητες αυτής της δράσης επικεντρώνονται στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε εξειδικευμένο κοινό και φορείς χάραξης πολιτικής. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες εστιάζονται περισσότερο σε τεχνικά και/ή πολιτικά ζητήματα. Αναμένεται ότι από τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων σε αυτήν την ομάδα ενδιαφερομένων, θα προωθηθεί η αναπαραγωγή και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Ε. Διαχείριση του έργου
Η διαχείριση του έργου είναι υπό την ευθύνη του συντονιστή του έργου (ΕΜΠ), σε στενή συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους του έργου.  Θα συσταθούν Επιτροπές Διαχείρισης και Καθοδήγησης με σκοπό την επίτευξη του (i) έγκαιρου και αποτελεσματικού συντονισμού των δράσεων του έργου, (ii) της χρηματοοικονομικής και τεχνικής διαχείρισης του έργου και (iii) της τακτικής υποβολής εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την τεχνική και οικονομική πρόοδο του έργου. Τέλος, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της προόδου και της απόδοσης του έργου θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτής της δράσης.