Αναμενόμενα Αποτελέσματα

  • Ανάκτηση νερού σε ποσοστό έως και 90% από άλμες ανθρακωρυχείων
  • Ανάκτηση εμπορικών προϊόντων υψηλής αξίας και προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στον τομέα της επεξεργασίας άλμης
  • Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που οφείλονται στην ανεξέλεγκτη απόρριψη άλμης από τα ανθρακωρυχεία
  • Αποφυγή υγειονομικής ταφής, καθώς τα υψηλής ποιότητας τελικά προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν απευθείας από τα λύματα, να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν
  • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλους βιομηχανικούς τομείς / αγορές
  • Διάχυση των αποτελεσμάτων και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σε αρμόδιες αρχές, πανεπιστήμια και εταιρείες επεξεργασίας άλμεων
  • Προτάσεις βελτίωσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη βιομηχανική εξόρυξη λιθάνθρακα, βάσει των αποτελεσμάτων του έργου
  • Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας