Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στα σημεία ελέγχου της περιοχής-στόχου του Έργου

Φωτογραφίες των πινάκων ανακοινώσεων στις εγκαταστάσεις των εταίρων του Έργου

2ος κύκλος δειγματοληψιών νερού στην περιοχή-στόχο του Έργου