Τι είναι το έργο LIFE BRINE-MINING

Υπό το συντονισμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), το έργο LIFE BRINE-MINING «Επίδειξη μιας προηγμένης τεχνικής για την εξάλειψη αποβλήτων προερχόμενων από τη βιομηχανία εξόρυξης άνθρακα σε συνδυασμό με την ανάκτηση πόρων», προωθεί τη μετάβαση από ένα γραμμικό σε ένα κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων προερχόμενων από δραστηριότητες εξόρυξης άνθρακα με ταυτόχρονη ανάκτηση χρήσιμων και εμπορεύσιμων υλικών, όπως το νερό και τα άλατα. Με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επίπτωση των δραστηριοτήτων εξόρυξης άνθρακα που συνδέονται με την διάθεση αλατούχου νερού σε υδάτινους αποδέκτες, ενώ κλείνει ο κύκλος των αλατούχων απορροών.

Το LIFE BRINE-MINING είναι ένα τετραετές έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα EU LIFE. Η κοινοπραξία του έργου LIFE BRINE-MINING απαρτίζεται από 9 εταίρους από πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατασκευαστικές εταιρείες προερχόμενων από τρεις ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ολλανδία και Πολωνία.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης λύσης για τη διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την εξόρυξη άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης νερού και αλάτων υψηλής καθαρότητας και ποιότητας. Η μονάδα επίδειξης θα εγκατασταθεί σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από την εν λόγω δραστηριότητα.