Στόχοι του LIFE BRINE-MINING

To έργο LIFE BRINE-MINING αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (WFD) και το πακέτο Κυκλικής Οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο κινητοποιεί τη βιομηχανία παραγωγής άνθρακα προς την κατεύθυνση της βελτιστοποίησης της διαχείρισης νερού και λυμάτων, με οικονομικά βιώσιμο τρόπο, με αποτελεσματική χρήση των πόρων και σε συμφωνία με τη νομοθεσία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός οικονομικά βιώσιμου και καινοτόμου συστήματος για την εξάλειψη αποβλήτων που προέρχονται από την εξόρυξη άνθρακα με ταυτόχρονη ανάκτηση των υλικών (νερό και άλατα) που περιέχονται στο εν λόγω απόβλητο. Το σύστημα θα μπορεί να ανακτήσει τελικά προϊόντα (ορυκτά/άλατα και νερό) υψηλής ποιότητας και καθαρότητας. Τελικοί χρήστες των προϊόντων αυτών θα συμμετέχουν στο έργο, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα πληρούνται οι απαιτήσεις της αγοράς όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών. Το έργο θα λάβει χώρα στην Πολωνία.

Πιο συγκεκριμένα, τίθενται οι παρακάτω στόχοι:

  • 1ος Στόχος – Μείωση της απορροής λυμάτων από τα ορυχεία παραγωγής άνθρακα που, υπό άλλες συνθήκες, θα διατίθενται σε επιφανειακά ύδατα. Με τον τρόπο αυτό, το έργο συμβάλλει στους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα και σε άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές αναφορικά με τη διαχείριση υδάτων.
  • 2ος Στόχος – Επίδειξη μιας νέας, οικονομικά υγιούς και βιομηχανικά αποδεκτής λύσης για την ανάκτηση υλικών από τα ρεύματα αλατούχων αποβλήτων προερχόμενων από ορυχείων παραγωγής άνθρακα.
  • 3ος Στόχος – Ελαχιστοποίηση στερεών παραπροϊόντων και κατ’ επέκταση μείωση της ανάγκης για δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής.
  • 4ος Στόχος – Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο 50% σε σύγκριση με την υπάρχουσα βέλτιστη πρακτική.
  • 5ος Στόχος – Aναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου σε δύο βιομηχανικούς τομείς.
  • 6ος Στόχος – Επίδειξη μιας νέας, οικονομικά υγιούς και βιομηχανικά αποδεκτής λύσης για την ανάκτηση υλικών από τα ρεύματα αλατούχων αποβλήτων προερχόμενων από ορυχείων παραγωγής άνθρακα.
  • 7ος Στόχος – Eυαισθητοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από οργανωμένες επισκέψεις στο πεδίο.
  • 8ος Στόχος – Αύξηση κλίμακας και παράδοση της καινοτόμου τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από το έργο SOL-BRINE (LIFE09 ENV/GR/000299) στην αγορά.
  • 9ος Στόχος – Επαναχρησιμοποίηση νερού
  • 10ος Στόχος – Ανάκτηση πρώτων υλών από τα αλατούχα λύματα ανθρακωρυχείων
  • 11ος Στόχος – Παραγωγή τελικών ξηρών αλάτων και καθαρού νερού για εμπορική χρήση
  • 12ος Στόχος – Εισαγωγή καινοτόμου τεχνικής για τη βιώσιμη διαχείριση λυμάτων στη βιομηχανία
  • 13ος Στόχος – Ανάπτυξη ενός σχεδίου κυκλικής οικονομίας για τον τομέα εξόρυξης άνθρακα