Βίντεο

LIFE Brine-Mining: Επεξεργασία άλμεων σε ανθρακωρυχεία με ταυτόχρονη ανάκτηση πρώτων υλών

Από τα ανθρακωρυχεία εκρέουν τεράστιες ποσότητες λυμάτων υψηλής αλατότητας (άλμεων). Η άμεση απόρριψη των άλμεων σε επιφανειακά ύδατα προκαλεί την αύξηση της συγκέντρωσης αλάτων, με αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματά τους. Το νερό ενός επιφανειακού υδάτινου σώματος, στο οποίο καταλήγουν ρεύματα με υψηλή αλατότητα, γίνεται ακατάλληλο για χρήση στη γεωργία, τη βιομηχανία και από τους δήμους, με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο σε μία περιοχή που υδροδοτείται από αυτό. Το Έργο LIFE Brine-Mining στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου πιλοτικού συστήματος, που θα επεξεργάζεται άλμες ανθρακωρυχείου με ταυτόχρονη ανάκτηση τελικών προϊόντων κατάλληλων προδιαγραφών, προκειμένου να διατεθούν άμεσα στην αγορά. Το σύστημα αποτελείται από δύο διαφορετικά μέρη, το πρώτο θα ανακτήσει ορυκτά και το δεύτερο, καθαρό νερό και χλωριούχο νάτριο. Όλα τα τελικά προϊόντα είναι υψηλής καθαρότητας. Κατά τη διεξαγωγή του Έργου, θα παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η ποιότητα των υδάτινων σωμάτων της περιοχής, στην οποία θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει η πιλοτική μονάδα αφαλάτωσης του Έργου, προκειμένου να γίνει μία εκτίμηση της επίδρασής του σε περιβαλλοντικό επίπεδο.